Užsakymai

Privatumas

CHECK-ENGINE.LT Privatumo politika
Siekiant teikiant kokybiškas paslaugas, Check-Engine.Lt yra svarbu užtikrinti Jūsų duomenų, kuriuos mums patikite apsaugą. Šiame dokumente yra paaiškinta kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos
1.1. Administratorius – Check-Engine.Lt rinkodaros skyriaus darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – Check-Engine.Lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Check-Engine.Lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Check-Engine.Lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.5. Paslaugos – visos Check-Engine.Lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Check-Engine.Lt, pardavimą.
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir Pirkėjo, vykdant pirmą užsakymą ir naudojama, norint tikrinti užsakymų vykdymo eigą arba atlikti naujus užsakymus.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Check-Engine.Lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Check-Engine.Lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
1.9. Sąlygos – tai prekių pirkimo – pardavimo Check-Engine.Lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11. Check-Engine.Lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Check-Engine.Lt, valdoma Manto Mackevičiaus– pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus registruotos individualios veiklos.
1.12. Check-Engine.Lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Check-Engine.Lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.
1.13. Check-Engine.Lt paskyros – tai Check-Engine.Lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Check-Engine.Lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.
2. Bendrosios Check-Engine.Lt privatumo politikos nuostatos
2.1. Check-Engine.Lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.
2.2. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Check-Engine.Lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, užsakymo pateikimas laikomas sutikimu dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Check-Engine.Lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Check-Engine.Lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Check-Engine.Lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Check-Engine.Lt. Administracija neįsipareigoja apie pakeitimus pranešti Pirkėjui, todėl rekomenduojame prieš atliekant užsakymus peržiūrėti šį dokumentą reguliariu intervalu.
2.4. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Check-Engine.Lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, bei gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą, jeigu pageidaujame prekes pristatyti. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.
2.5. Asmens kodo, banko duomenų, sąskaitų ir prisijungimų prie jų ar kitos itin jautrių duomenų Check-Engine.Lt nerenka ir nesaugo.
2.6. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Check-Engine.Lt bei kreiptis į Check-Engine.Lt el. paštu info@Check-Engine.Lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti savo paskyros.
2.7. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Check-Engine.Lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Check-Engine.Lt ir Paskyros lange „Mano Užsakymai“, skyriuje „Mano duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienlaiškio prenumerata“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@check-engine.lt arba skambinti bendruoju Check-Engine.Lt klientų konsultavimo telefonu +370 683 07097 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje. PABRĖŽIAME, KAD CHECK-ENGINE.LT NEVYKDO IR NEVYKDYS RINKODAROS TELEFONU, PAŠTU BEI LANKYDAMI PIRKĖJUS.
2.8. Check-Engine.Lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Check-Engine.Lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Check-Engine.Lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Check-Engine.Lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. 2.9. Check-Engine.Lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Check-Engine.Lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.10. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Check-Engine.Lt raštu, susipažinti su Check-Engine.Lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą Check-Engine.Lt raštu, elektroniniu paštu info@Check-Engine.Lt, telefonu +370 683 07097, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Check-Engine.Lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.11. 2.10 p. išvardintais atitinkamais atvejais Check-Engine.Lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.
2.12. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
2.13. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Check-Engine.Lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Check-Engine.Lt Partneriams.
2.14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.15. Check-Engine.Lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Check-Engine.Lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
2.16. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Check-Engine.Lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Check-Engine.Lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Check-Engine.Lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.17. Check-Engine.Lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Check-Engine.Lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.18. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Check-Engine.Lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Check-Engine.Lt.
2.19. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Check-Engine.Lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.20. Jeigu Check-Engine.Lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
2.21. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Check-Engine.Lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Check-Engine.Lt, gali būti įrašyti Slapukai.
2.22. Pirkėjas, patvirtindamas pateikdamas užsakymą, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Check-Engine.Lt funkcijos jam gali neveikti.
2.23. Check-Engine.Lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Check-Engine.Lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Check-Engine.Lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Check-Engine.Lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Check-Engine.Lt Partnerį.

3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. vasario 11 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Check-Engine.Lt šiame puslapyje.