Užsakymai

Sąlygos

Elektroninės parduotuvės Check-Engine.Lt taisyklės - galioja nuo 2016 01 22

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei nuspaudus nuorodą „Pirkti“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje check-engine.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pokyčius rinkoje.
1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje check-engine.lt turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. juridiniai asmenys;
1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.3.4. Check-Engine.lt yra administruojamas Manto Mackevičiaus, veikiančio pagal VMI registruotą individualios veiklos liudijimą.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje check-engine.lt, turi nuspausti mygtuką „Pirkti“ prie pasirinktos prekės. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei el. Pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje check-engine.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę spaudžia „Pirkti“ ir apmoka už pasirinktą prekę. Šiuo veiksmu Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su visomis šiame puslapyje išvardintomis taisyklėmis, taip pat patvirtina, jog jo automobilyje yra ODB2 jungtis, bei, patvirtina, kad užsako įrenginį tinkamą jo išmaniąjam telefonui ar kompiuteriui (Bluetooth arba Wi-fi sąsają Android telefonams bei kompiuteriams su Windows operacine sistema; arba Wi-fi jeigu planuojama naudoti su Iphone telefonais).
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės check-engine.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje check-engine.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve check-engine.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu komunikacija@check-engine.lt nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pristatymo data laikoma ta, kuri fiksuojama prekes pristatančios įstaigos, prekės pristatymo momentu, arba, prekes atsiimant tiesiogiai, pasirašius pinigų gavimo aktą.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo/pirkimo nuorodos. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu, iki išsiunčiant prekę, pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.
5.4. Pirkėjas nurodydamas pristatymo adresą garantuoja, kad jis yra teisingas. Pristatymo adresą galima keisti tik tol kol Pirkėjui neatsiunčiamas siuntos sekimo numeris.
5.5. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve check-engine.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti prekių kainas neatsižvelgdamas į kitų panašių ar identiškų rinkoje esančių prekių kainas.
6.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės check-engine.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve check-engine.lt arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės check-engine.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui, bet tik įvykdęs visus savo įsipareigojimus. T.y. pristačius esamus užsakymus, bei suėjus visų prekių gražinimo terminui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas.
6.5. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą be pagrindžiamos priežasties gražindamas visą jo sumokėtą sumą už Prekę/Prekes.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės check-engine.lt teikiamomis paslaugomis (atlikti pirkimus, sekti užsakymo būklę, susisiekti su Pardavėju).
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės check-engine.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos" nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje check-engine.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėdamas naudojantis mokėjimų sistema Paypal, naudodamasis savo jau turima paskyra, arba Paypal sistemoje siūlomais atsiskaitymais banko kortele. Pardavėjas rekomenduoja Paypal sistemą dėl skaidrumo bei garantuojamų saugumo priemonių.
8.2.2. Apmokėdamas banko pavedimu - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į elektroninės parduotuvės check-engine.lt banko sąskaitą, arba mokėjimą atlieka naudodamasis savo El. Bankininkystės paslaugomis.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes ir sudarius sutartį su Pardavėju (susipažinus su Taisyklėmis bei nuspaudus nuorodą „Pirkti“) ir atsižvelgiant į pasirinktą mokėjimo būdą, į jo nurodytą elektroninio pašto adresą bus atsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita-užsakymas, arba nukreipiama tiesiai į mokėjimo paslaugų tiekėjo svetainę (Paypal), o po apmokėjimo PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius.

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Ypač svarbu registracijos formoje nurodyti teisingą pašto kodą, kadangi pagal jį kurjeris pristatys prekes. Jūsų patogumui registracijos formoje sukurta nuoroda į Lietuvos pašto puslapį, kuriame galėsite sužinoti savo kodą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas kurjerių tarnyba- Lietuvos Paštas. Pašto darbuotojui nepavykus užsakymo įteikti (Pirkėjo nebuvo, ar jis negalėjo tuo metu siuntos priimti), pašto dėžutėje paliekamas pranešimas apie siuntą. Tokiu atveju Pirkėjas pats turi atsiimti siuntą pranešime nurodytame pašto skyriuje.
9.2.4. Prekių pristatymo mokestis netaikomas. Pardavėjas prekes siunčia savo sąskaita visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiuo metu prekės nepristatomos už Lietuvos Respublikos ribų, tačiau Pirkėjui pageidaujant prekes pristatyti už Lietuvos Respublikos ribų, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui ir suderinti su juo pristatymo galimybes. Tokiu atveju Pirkėjas sutinka padengti visas tokio užsakymo pristatymo išlaidas.
9.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis pirkimo procese nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos gavimo lape ir tai laikoma kaip patvirtinimas, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tuojau pat susisiekti su Pardavėju nurodytais kontaktais. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama elektroninės parduotuvės check-engine.lt punkte „Prekių pristatymas".

10. Prekių kokybės garantija
10.1. Kiekvienos elektroninės parduotuvės check-engine.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninės parduotuvės check-engine.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekės išvaizdos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar Prekių vizualinių dizaino variacijų.
10.3. Pardavėjas visas iš tiekėjo gautas prekes fiziškai patikrina ir garantuoja, kad kiekviena parduodama Prekė yra veikianti pagal savo paskirtį.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas privalo apie tai pranešti nurodytais kontaktais bei gražinti siuntą Lietuvos paštu (tik registruota siunta) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prekės gavimo dienos.
11.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje ir įdėta į apsauginę transportavimo dėžę;
11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ;
11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą 11.3. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
11.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo siųsti Lietuvos paštu kaip registruotą siuntą. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
11.5. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 11.9. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 15 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui (jeigu tokių yra), Klientui negrąžinamos.
11.10. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve check-engine.lt.
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės check-engine.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už netinkamą prekės naudojimą. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius atsiradusius dėl netinkamo prekės naudojimo.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninės parduotuvės check-engine.lt įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas įsigalioja nuo jų atlikimo momento, nebent nurodyta kitaip akcijos aprašyme.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.